საგანმანათლებლო ღონისძიებების კალენდარი

შემდეგი თვე

ნოემბერი, 2018

ჩვენების ოფციები
1ნოემბ.11:00- 18:00ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობის სამართლებრივი რეგულაციები - ქ. თბილისი
1ნოემბ.11:00- 18:00კონკურენციის სამართალი - ქ. თბილისი
2ნოემბ.11:00- 18:00მემკვიდრეობითი სამართალი - ქ. თბილისი
2ნოემბ.11:00- 18:00მოწმის დაკითხვის ახალი წესი - ქ. თბილისი
5ნოემბ.11:00- 18:00სამეწარმეო სამართალი - ქ. თბილისი
5ნოემბ.11:00- 18:00კონკურენციის სამართალი - ქ. თბილისი
5ნოემბ.11:00- 18:00ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილებები საკუთრების უფლებასთან მიმართებაში - ქ. თბილისი
6ნოემბ.11:00- 18:00მორალური ზიანი - ქ. თბილისი
7ნოემბ.11:00- 18:00სარჩელის სახეები ადმინისტრაციულ სამართალში - ქ. თბილისი
8ნოემბ.11:00- 18:00სამეწარმეო სამართალი - ქ. თბილისი
9ნოემბ.11:00- 18:00სამართლებრივი წერა და დასაბუთება - ქ. თბილისი
9ნოემბ.11:00- 18:00სისხლის სამართლის ზოგადი ნაწილი - ქ. თბილისი
12ნოემბ.11:00- 18:00სასაქონლო ნიშნები - ქ. თბილისი
12ნოემბ.11:00- 18:00საბანკო სამართალი - ქ. თბილისი
12ნოემბ.11:00- 18:00კონკურენციის სამართალი - ქ. თბილისი
13ნოემბ.11:00- 18:00ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობის სამართლებრივი რეგულაციები - ქ. თბილისი
14ნოემბ.11:00- 18:00სიცოცხლის წინააღმდეგ მიმართული დანაშაული - ქ. ბათუმი
14ნოემბ.12:00- 18:00საპროცესო დოკუმენტების დასაბუთება - ქ. თბილისი
15ნოემბ.11:00- 18:00საგადასახადო სამართალი - ქ. თბილისი
15ნოემბ.12:00- 18:00სამართლებრივი წერა და დასაბუთება - ქ. ქუთაისი
16ნოემბ.11:00- 18:00ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობის სამართლებრივი რეგულაციები - ქ. ქუთაისი
16ნოემბ.11:00- 18:00მორალური ზიანი - ქ. თბილისი
16ნოემბ.11:00- 18:00სამართლებრივი წერა და დასაბუთება - ქ. თბილისი
19ნოემბ.11:00- 18:00ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობის სამართლებრივი რეგულაციები - ქ. ბათუმი
19ნოემბ.11:00- 18:00მემკვიდრეობითი სამართალი - ქ. თბილისი
19ნოემბ.11:00- 18:00სასაქონლო ნიშნები - ქ. თბილისი
19ნოემბ.11:00- 18:00სიცოცხლის წინააღმდეგ მიმართული დანაშაულები - ქ. თბილისი
20ნოემბ.11:00- 18:00სამოქალაქო სამართლის საპროცესო და მატერიალური საკითხები - ქ. თბილისი
20ნოემბ.11:00- 18:00ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილებები საკუთრებასთან მიმართებაში - ქ. თბილისი
20ნოემბ.11:00- 18:00საბანკო სამართალი - ქ. თბილისი
21ნოემბ.11:00- 18:00სიცოცხლის წინააღმდეგ მიმართული დანაშაულები - ქ. თბილისი
21ნოემბ.11:00- 18:00ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობის სამართლებრივი რეგულაციები - ქ. ქუთაისი
21ნოემბ.12:00- 18:00მტკიცებულებათა მოპოვება დაცვის მხარის მიერ - ქ. თბილისი
22ნოემბ.11:00- 18:00ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობის სამართლებრივი რეგულაციები - ქ. თბილისი
22ნოემბ.11:00- 18:00ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილებები საკუთრების უფლებასთან მიმართებაში - ქ. თბილისი
26ნოემბ.11:00- 18:00ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილებები საკუთრების უფლებასთან მიმართებაში - ქ. ზუგდიდი
26ნოემბ.11:00- 18:00ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს მიერ საქართველოს წინააღმდეგ გამოტანილი გადაწყვეტილებები სამოქალაქო სამართლის საქმეებზე - ქ. თბილისი
26ნოემბ.11:00- 18:00ჯვარედინი დაკითხვის ხელოვნება - ქ. თბილისი
26ნოემბ.11:00- 18:00საცილო გარიგებები - ქ. თბილისი
27ნოემბ.11:00- 18:00კონკურენციის სამართალი - ქ. ბათუმი
28ნოემბ.10:00- 14:00ქონების რეგისტრაცია - ქ. თბილისი
28ნოემბ.12:00- 18:00მტკიცებულებების დასაშვებობა სისხლის სამართლის პროცესში - ქ. თბილისი
29ნოემბ.10:00- 14:00მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლება - ქ. თბილისი
29ნოემბ.11:00- 18:00ჯვარედინი დაკითხვის ხელოვნება - ქ. თბილისი
29ნოემბ.11:00- 18:00ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობის სამართლებრივი რეგულაციები - ქ. თბილისი
30ნოემბ.11:00- 18:00საბანკო სამართალი - ქ. თბილისი
30ნოემბ.11:00- 18:00ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს მიერ საქართველოს წინააღმდეგ გამოტანილი გადაწყვეტილებები სამოქალაქო სამართლის საქმეებზე - ქ. თბილისი
30ნოემბ.11:00- 18:00სამოქალაქო დავების განხილვის თავისებურებანი სააპელაციო და საკასაციო სასამართლოში - ქ. თბილისი