საგანმანათლებლო ღონისძიებების კალენდარი

შემდეგი თვე

სექტემბერი, 2018

ჩვენების ოფციები
21სექტ.11:00- 17:00საპროცესო შეთანხმება და მასთან დაკავშირებული ადამიანის უფლებათა ასპექტები - ქ.თბილისი
21სექტ.11:00- 17:00სამართლებრივი წერა და დასაბუთება - ქ.თბილისი
24სექტ.11:00- 17:00სამართლებრივი წერა და დასაბუთება (სარჩელის მომზადება და დასაბუთება სამოქალაქო და ადმინისტრაციული სამართლის საქმეებზე) - ქ.თბილისი
25სექტ.11:00- 17:00ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს მიერ საქართველოს წინააღმდეგ მიღებული მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებები (ადმინისტრაციული და სამოქალაქო სამართლის საქმეებზე) - ქ.თბილისი
27სექტ.11:00- 17:00სამართლებრივი წერა და დასაბუთება (სარჩელის მომზადება და დასაბუთება სამოქალაქო და ადმინისტრაციული სამართლის საქმეებზე) - ქ.თბილისი
28სექტ.11:00- 17:00ადმინისტრაციულ სამართალწარმოებასთან დაკავშირებული ადამიანის უფლებათა ასპექტები - ქ.თბილისი