საგანმანათლებლო ღონისძიებების კალენდარი

შემდეგი თვე

აპრილი, 2018

ჩვენების ოფციები
2აპრ.11:00- 17:00მემკვიდრეობითი სამართალი - ქ.თბილისი
3აპრ.11:00- 17:00გარიგების ფორმა, შეცილება, საცილო გარიგებები - ქ.თბილისი
4აპრ.11:00- 17:00სიცოცხლის წინააღმდეგ მიმართული დანაშაულები - ქ.ქუთაისი
5აპრ.11:00- 17:00ფარული საგამოძიებო მოქმედებები - ქ. ქუთაისი
13აპრ.11:00- 17:00მემკვიდრეობითი სამართალი - ქ.თბილისი
17აპრ.11:00- 17:00გადაწყვეტილებანი სარჩელის სახეების მიხედვით და სარჩელის უზრუნველყოფის ღონისძიებანი - ქ. თბილისი
18აპრ.11:00- 17:00სანივთო სამართალი (გირავნობა/იპოთეკა, საკუთრების აღიარებისა და რეგისტრაციის საკითხები) ქ. თბილისი
20აპრ.11:00- 17:00კანონი საჯარო სამსახურის შესახებ - ქ. ქუთაისი
20აპრ.11:00- 17:00სისხლის სამართლის ზოგადი ნაწილი - აქტუალური საკითხები - ქ.თბილისი
24აპრ.11:00- 17:00ფარული საგამოძიებო მოქმედებები - ქ. თბილისი
25აპრ.11:00- 17:00სიცოცხლის წინააღმდეგ მიმართული დანაშაულები - ქ. ბათუმი
25აპრ.11:00- 17:00გარიგების ფორმა, შეცილება, საცილო გარიგებები - ქ.თბილისი
26აპრ.11:00- 17:00მემკვიდრეობითი სამართალი - ქ.თბილისი
27აპრ.11:00- 17:00განსჯადობა ადმინისტრაციულ სამართალში - ქ.თბილისი
30აპრ.11:00- 17:00სიცოცხლის წინააღმდეგ მიმართული დანაშაულები - ქ.თბილისი
30აპრ.11:00- 17:00ადმინისტრაციული სამართალწარმოება პირველი ინსტანციის სასამართლოში, არანებაყოფლობითი ფსიქიატრიული დახმარების მიზნით პირის სტაციონარში მოთავსება და მასთან დაკავშირებული აქტუალური საკითხები - ქ. ქუთაისი