საგანმანათლებლო ღონისძიებების კალენდარი

შემდეგი თვე

ოქტომბერი, 2017

ჩვენების ოფციები
9ოქტ.11:00- 17:00მტკიცებულებათა მოპოვება დაცვის მხარის მიერ - ქ.თბილისი
12ოქტ.11:00- 17:00კანონი საჯარო სამსახურის შესახებ - ქ.თბილისი
13ოქტ.11:00- 17:00სამართლებრივი დასაბუთება და მართლწერა - ქ.თბილისი
16ოქტ. - 17ოქტ. 1611:00ოქტ. 17ცალკეულ დანაშაულთა საგამოძიებო მეთოდიკა - ქ.თბილისი
17ოქტ.11:00- 17:00საკუთრების უფლების გადაცემის ხელშეკრულების რეგულირება სასამართლო პრაქტიკაში - ქ.თბილისი
18ოქტ. - 19ოქტ. 1811:00ოქტ. 19დაქტილოსკოპია, ტრასოლოგია და ბალისტიკა - ქ.თბილისი
18ოქტ. - 19ოქტ. 1811:00ოქტ. 19ადმინისტრაციული სამართალწარმოება პირველი ინსტანციის სასამართლოში, არანებაყოფლობითი ფსიქიატრიული დახმარების მიზნით პირის სტაციონარში მოთავსება და მასთან დაკავშირებული აქტუალური საკითხები - ქ.თბილისი
20ოქტ.11:00- 17:00საპროცესო შეთანხმება და მასთან დაკავშირებული ადამიანის უფლებათა ასპექტები - ქ.თბილისი
20ოქტ.11:00- 17:00საგადასახადო სამართალი - ქ.თბილისი
23ოქტ.11:00- 17:00მტკიცებულებათა მოპოვება სისხლის სამართლის პროცესში - ქ.თბილისი
23ოქტ.11:00- 17:00ადმინისტრაციულ სამართალწარმოებასთან დაკავშირებული ადამიანის უფლებათა ასპექტები - ქ.თბილისი
24ოქტ.11:00- 17:00ადმინისტრაციულ სამართალწარმოებასთან დაკავშირებული ადამიანის უფლებათა ასპექტები - ქ.თბილისი
26ოქტ.11:00- 17:00ხელშეკრულებიდან გასვლის და ხელშეკრულების მოშლის სამართლებრივი რეგულირება - ქ.თბილისი
27ოქტ.11:00- 17:00ქალთა მიმართ ძალადობის და ოჯახში ძალადობის სამართლებრივი რეგულაციები - ქ.ქუთაისი
28ოქტ. - 30ოქტ. 2810:45ოქტ. 30ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენცია და აქტუალური სამართლებრივი საკითხები - ქ.თბილისი
30ოქტ.11:00- 17:00სანივთო სამართალი (გირავნობა/იპოთეკა,საკუთრების აღიარებისა და რეგისტრაციის საკითხები) - ქ.ქუთაისი
31ოქტ.10:00- 17:00ადმინისტრაციულ სამართალწარმოებასთან დაკავშირებული ადამიანის უფლებათა ასპექტები - ქ.თბილისი