საგანმანათლებლო ღონისძიებების კალენდარი

შემდეგი თვე

მარტი, 2018

ჩვენების ოფციები
1მარ.11:00- 17:00ფარული საგამოძიებო მოქმედებები - ქ.თბილისი
2მარ.11:00- 17:00კანონი საჯარო სამსახურის შესახებ - ქ.თბილისი
5მარ.11:00- 17:00სისხლის სამართლის ზოგადი ნაწილი - აქტუალური საკითხები - ქ.თბილისი
6მარ.11:00- 17:00ადმინისტრაციული სამართალწარმოება პირველი ინსტანციის სასამართლოში, არანებაყოფლობითი ფსიქიატრიული დახმარების მიზნით პირის სტაციონარში მოთავსება და მასთან დაკავშირებული აქტუალური საკითხები - ქ.თბილისი
7მარ.11:00- 17:00გარიგების ფორმა, შეცილება, საცილო გარიგებები - ქ.თბილისი
9მარ.11:00- 17:00სიცოცხლის წინააღმდეგ მიმართული დანაშაულები - ქ.თბილისი
12მარ.11:00- 17:00ადმინისტრაციული სამართალი - ქ.თბილისი
14მარ.11:00- 17:00ფარული საგამოძიებო მოქმედებები - ქ. ქუთაისი
15მარ.11:00- 17:00მემკვიდრეობითი სამართალი - ქ.თბილისი
16მარ.11:00- 17:00სანივთო სამართალი (გირავნობა/იპოთეკა, საკუთრების აღიარებისა და რეგისტრაციის საკითხები) ქ. თბილისი
20მარ.11:00- 17:00ადმინისტრაციული სამართალი - ქ.თბილისი
22მარ.11:00- 17:00სიცოცხლის წინააღმდეგ მიმართული დანაშაულები - ქ.თბილისი
23მარ.11:00- 17:00კანონი საჯარო სამსახურის შესახებ - ქ. ბათუმი
27მარ.11:00- 17:00ადმინისტრაციული სამართალწარმოება პირველი ინსტანციის სასამართლოში, არანებაყოფლობითი ფსიქიატრიული დახმარების მიზნით პირის სტაციონარში მოთავსება და მასთან დაკავშირებული აქტუალური საკითხები - ქ.თბილისი
28მარ.11:00- 17:00ადმინისტრაციული სამართალი - ქ.თბილისი
29მარ.11:00- 17:00ადმინისტრაციული სამართალი - ქ. ქუთაისი
30მარ.11:00- 17:00გარიგების ფორმა, შეცილება, საცილო გარიგებები - ქ.თბილისი