საგანმანათლებლო ღონისძიებების კალენდარი

შემდეგი თვე

ნოემბერი, 2017

ჩვენების ოფციები
3ნოემბ. - 5ნოემბ. 309:45ნოემბ. 5ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენცია და აქტუალური სამართლებრივი საკითხები - ქ.თბილისი
4ნოემბ. - 6ნოემბ. 409:45ნოემბ. 6ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენცია და აქტუალური სამართლებრივი საკითხები - ქ.თბილისი
4ნოემბ.11:00- 17:00სამოქალაქო სამართლის ზოგადი ნაწილი, გარიგების ფორმა და საცილო გარიგებები - ქ.ქუთაისი
8ნოემბ. - 9ნოემბ. 811:00ნოემბ. 9ადმინისტრაციული სამართალწარმოება პირველი ინსტანციის სასამართლოში, არანებაყოფლობითი ფსიქიატრიული დახმარების მიზნით პირის სტაციონარში მოთავსება და მასთან დაკავშირებული აქტუალური საკითხები - ქ.ქუთაისი
10ნოემბ. - 11ნოემბ. 1010:00ნოემბ. 11შრომის უფლება - ქ.თბილისი
13ნოემბ.11:00- 17:00ხელშეკრულებიდან გასვლის და ხელშეკრულების მოშლის სამართლებრივი რეგულირება - ქ.თბილისი
14ნოემბ.11:00- 17:00საკუთრების უფლების გადაცემის ხელშეკრულების რეგულირება სასამართლო პრაქტიკაში - ქ.თბილისი
15ნოემბ.11:00- 17:00სოციალური შეღავათები - ქ.თბილისი
17ნოემბ.11:00- 17:00ვადები და ხანდაზმულობა სამოქალაქო სამართალში - ქ.თბილისი
20ნოემბ.11:00- 17:00ქალთა მიმართ ძალადობის და ოჯახში ძალადობის სამართლებრივი რეგულაციები - ქ.თბილისი
20ნოემბ.11:00- 17:00მტკიცებულებათა მოპოვება დაცვის მხარის მიერ - ქ.თბილისი
22ნოემბ.13:00- 15:00სტრასბურგის სასამართლოს ბოლოდროინდელი პრაქტიკა და ევროპული კონვენციის მე-5 მუხლი/ ტელეხიდი სტრასბურგი-თბილისი
27ნოემბ.11:00- 17:00მტკიცებულებათა დასაშვებობა სისხლის სამართლის პროცესში - ქ.თბილისი