საგანმანათლებლო ღონისძიებების კალენდარი

შემდეგი თვე

ივნისი, 2018

ჩვენების ოფციები
1ივნ.10:00მემკვიდრეობითი სამართალი - ქ. თბილისი
4ივნ.11:00- 18:00ადმინისტრაციულ სამართალწარმოებასთან დაკავშირებული ადამიანის უფლებები - ქ.თბილისი
7ივნ.11:00- 18:00ეკონომიკური დანაშაულები - ქ. თბილისი
7ივნ.11:00- 18:00სამედიცინო დავების პრობლემური საკითხები - ქ. თბილისი
8ივნ.11:00- 18:00პირადი ცხოვრების უფლებისა და რელიგიის თავისუფლების ეფექტური დაცვა - ქ. თბილისი
8ივნ.11:00- 18:00სამოქალაქო დავები სააპელაციო და საკასაციო სასამართლოში - ქ. თბილისი
11ივნ.11:00- 18:00გარიცების ფორმა, შეცილება, საცილო გარიგებები - ქ. თბილისი
11ივნ.11:00- 18:00ადმინისტრაციული სამართალწარმოება პირველი ინსტანციის სასამართლოში: არანებაყოფილობითი ფსიქიატრიული დახმარების მიზნით პირის სტაციონარში მოთავსება და მასთან დაკავშირებული აქტუალური საკითხები; კანონი ფსიქიატრიული დახმარების შესახებ - ქ.თბილისი
12ივნ.11:00- 18:00სანივთო სამართალი - ქ. თბილისი
13ივნ.12:00- 18:00მტკიცებულებების მოპოვება დაცვის მხარის მიერ - ქ. თბილისი
14ივნ.11:00- 18:00ცვლილებები სამოქალაქო კოდექსში - ქ. თბილისი
15ივნ.11:00- 18:00განსჯადობა ადმინისტრაციულ სამართალში - ქ. თბილისი
16ივნ.11:00- 18:00საპროცესო შეთანხმება და მასთან დაკავშირებული ადამიანის ულებები - ქ. თბილისი
18ივნ.11:00- 18:00სარჩელის დასაშვებობა ადმინისტრაციულ სამართალში - ქ. თბილისი
18ივნ.11:00- 18:00ადმინისტრაციული სამართალწარმოება პირველი ინსტანციის სასამართლოში: არანებაყოფილობითი ფსიქიატრიული დახმარების მიზნით პირის სტაციონარში მოთავსება და მასთან დაკავშირებული აქტუალური საკითხები; კანონი ფსიქიატრიული დახმარების შესახებ - ქ.თბილისი
19ივნ.11:00- 18:00ეკონომიკური დანაშაულები - ქ. თბილისი
19ივნ.12:00- 18:00მტკიცებულებების დასაშვებობა სისხლის სამართალში - ქ. თბილისი
20ივნ.11:00- 18:00მემკვიდრეობითი სამართალი - ქ. თბილისი
20ივნ.11:00- 18:00სარჩელის სახეები ადმინისტრაციულ სამართალში - ქ. თბილისი
21ივნ.11:00- 18:00სანივთო სამართალი - ქ. თბილისი
22ივნ.11:00- 18:00სისხლის სამართლის ზოგადი ნაწილი - აქტუალური საკითხები - ქ. თბილისი
22ივნ.11:00- 18:00სარჩელის სახეები ადმინისტრაციულ სამართალში - ქ. თბილისი
25ივნ.11:00- 18:00ცვლილებები სამოქალაქო კოდექსში - ქ. თბილისი
25ივნ.11:00- 18:00სამართლებრივი მართლწერა - ქ. თბილისი
26ივნ.11:00- 18:00გარიგების ფორმა, შეცილება, საცილო გარიგებები
26ივნ.11:00- 18:00სიცოცხლის წინააღმდეგ მიმართული დანაშაული - ქ. თბილისი
27ივნ.11:00- 18:00კანონი საჯარო სამსახურის შესახებ - ქ. თბილისი
27ივნ.12:00- 18:00აღკვეთის ღონისძიება - ქ. თბილისი
28ივნ.11:00- 18:00სიცოცხლის წინააღმდეგ მიმართული დანაშაულები - ქ. თბილისი
29ივნ.11:00- 18:00ფარული საგამოძიებო მოქმედებები - ქ. თბილისი