პროექტები

2014–2016 წწ. საერთაშორისო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობა
განხორციელებული და მიმდინარე პროექტები/საქმიანობა:

USAID–PROLog  - „საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის შესაძლებლობების განვითარება“.

UNDP – „ადვოკატის პროფესიის დამოუკიდებლობის განმტკიცება”.

UNWOMEN – „ოჯახში ძალადობის აღკვეთა, მსხვერპლთა დაცვა და დახმარება“.

ABA ROLI – „OLP – დისტანციური სწავლება“.

COE – „საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის მხარდაჭერა“.

UNICEF – „არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულება“.

IRZ – „ადვოკატის პროფესიის განვითარების მხარდაჭერა“.

COE – „ადვოკატთა და ადამიანის უფლებების დამცველთა შესაძლებლობების გაძლიერება ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციისა და ევროპის შესწორებული სოციალური ქარტიის შიდასახელმწიფოებრივ დონეზე გამოყენებისათვის“.

USAID–JILEP - „ეთიკა განგრძობად იურიდიულ განათლებაში“.

Hulla & Co. Human Dynamics KG – „სისხლის სამართლის სისტემაში რეფორმის მხარდაჭერა საქართველოში“.