ბიბლიოთეკა

ბიბლიოთეკა

ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილებების მნიშვნელოვანი ასპექტები

ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა ექსტრადიცია

კრიმინალისტიკა და სასამართლო ექსპერტიზა

მომავალი ნაფიცი მსაჯული

ნაფიც მსაჯულთა ინსტრუქციები, ნაფიც მსაჯულთა შერჩევა

პირდაპირი და ჯვარედინი დაკითხვა

სამართლებრივი მართლწერა, შუამდგომლეობები საჩივრები, ევროპული სასამართლოს გასაჩივრების პროცედურები

სამართლებრივი მართლწერის უნარ–ჩვევები

სასამართლო ექსპერიზის, ექსპერტი მოწმის დაკითხვისა და მტკიცებულებათა წარდგენის შესახებ

სასამართლო ფსიქიატრიული და ავტოსაგზაო შემთხვევათა ექსპერტიზა

სასამართლო უნარ–ჩვევები

სასამართლო უნარ–ჩვევები – გაძლიერებული სწავლების პროგრამა

სახელმძღვანელო სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის გაძლიერებული ტრენინგისთვის

შესავალი და დასკვნითი სიტყვა

სისხლის სამართლის კანონმდებლობის აქტუალური საკითხები

სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი

სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის კომენტარები

სისხლის სამართლის საქმეზე მუშაობის პრაქტიკული საკითხები

სახელშეკრულებო სამართალი

სანივთო სამართალი

საქართველოს შრომის კოდექსის კომენტარი

შრომის სამართალი (სტატიათა კრებული)