განცხადებები

სსიპ საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია აცხადებს საბუთების მიღებას ადვოკატთა საკვალიფიკაციო გამოცდებისთვის
2018 წლის, 1 თებერვლიდან 28 თებერვლამდე 

გამოცდისთვის რეგისტრაცია შესაძლებელია მხოლოდ ელექტრონული პროგრამის მეშვეობით ს.ს.ი.პ. საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის სასწავლო ცენტრის ვებ გვერდზე edu.gba.ge
იხილეთ გამოცდაზე   რ ე გ ი ს ტ რ ა ც ი ი ს   გ ვ ე რ დ ი

გამოცდის საფასური შეადგენს 190 (ასოთხმოცდაათი) ლარს.
საფასურის გადახდა ხორციელდება შემდეგ საბანკო ანგარიშზე:
VTB “ვითიბი ბანკის კოდი – UGEBGE22
ანგარიშის ნომერი – GE85VT 6600 0000 6269 3608
ადვოკატთა ასოციაციის საიდენტიფიკაციო კოდი  – 202 255 692 

გამოცდაზე ქცევისა და გასაჩივრების წესები

დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით:
ტელ: (+995 32) 2987878 / 555070786 / 555010605 / 555007708
edu@gba.ge 
სამუშაო საათებია 10:00-დან  19:00 საათამდე / შესვენება 14:00-დან 15:00 საათამდე.
მისამართი: ქ. თბილისი, ძმები ზუბალაშვილების ქ. #33
ს.ს.ი.პ. საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის სასწავლო ცენტრი