ადვოკატთა საკვალიფიკაციო გამოცდაზე რეგისტრაცია

გაეცანით გამოცდაზე რეგისტრაციის ინსტრუქციას 

ი ნ ს ტ რ უ ქ ც ი ა

გამოცდაზე რეგისტრაციისთვის იხილეთ

ა პ ლ ი კ ა ნ ტ ი ს   ს ა გ ა მ ო ც დ ო   პ ო რ ტ ა ლ ი 

გამოცდაზე რეგისტრაციისთვის აპლიკანტის პორტალში უნდა აიტვირთოს შემდეგი დოკუმენტების ელექტრონული (სკანირებული) ასლები:

  1. ფერადი ფოტოსურათი 3X4;
  2. პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა;
  3. უმაღლესი იურიდიული განათლების დამადასტურებელი საბუთი დიპლომი და/ან ცნობა; (საზღვარგარეთ მიღებული უმაღლესი იურიდიული განათლების შემთხვევაში, გამოცდის ჩაბარების მსურველმა გამოცდაზე რეგისტრაციისას, უნდა წარმოადგინოს ცნობა/წერილი „ განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრიდან“, მისი დიპლომის აღიარების შესახებ).
  4. გამოცდის საფასურის გადახდის დამადასტურებელი ქვითარი;

გამოცდის საფასური შეადგენს 190 (ასოთხმოცდაათი) ლარს. საფასურის გადახდა ხორციელდება შემდეგ საბანკო ანგარიშზე:

  • VTB “ვითიბი” ბანკისკოდი – UGEBGE22
    ანგარიშის ნომერი – GE85VT 6600 0000 6269 3608
    ადვოკატთა ასოციაციის საიდენტიფიკაციო კოდი  – 202 255 692. 

გამოცდაზე ქცევისა და საგამოცდო პროგრამის მოხმარების ვიდეო ინსტრუქცია

 

დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით:
ტელ: (+995 32) 2987878 / 555070786 / 555010605 / 555007708
სამუშაო საათებია 10:00-დან  19:00 საათამდე
მისამართი: ქ. თბილისი, ძმები ზუბალაშვილების ქ. #33
ს.ს.ი.პ. საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის სასწავლო ცენტრი