საგანმანათლებლო საბჭოს დებულება

ს.ს.ი.პ. საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის

საგანმანათლებლო საბჭოს

დ ე ბ უ ლ ე ბ ა

ადვოკატთა ასოციაციის საგანმანათლებლო საბჭო (შემდგომში „საბჭო“) არის ასოციაციის აღმასრულებელი საბჭოს სათათბირო ორგანო, რომელიც შეიმუშავებს საგანმანათლებლო სტრატეგიას, პროფესიაში მიღების და განგრძობადი იურიდიული განათლების სტანდარტების/ წესების შესახებ რეკომენდაციებს და წარუდგენს ადვოკატთა ასოციაციის აღმასრულებელ საბჭოს განსახილველად,  ასევე ზედამხედველობს სასწავლო ცენტრის საქმიანობას, განსაზღვრავს ცენტრის საქმიანობის ძირითად მიმართულებებს და პრიორიტეტებს.

მუხლის 1. საგანმანათლებლო საბჭოს შექმნის და კომპლექტაციის წესი
1.1 საგანმანათლებლო საბჭო შედგება 7 წევრისგან, კერძოდ, საბჭოში თანამდებობრივად (ex-officio) შედის აღმასრულებელი საბჭოს საგანმანათლებლო მიმართულების კოორდინატორი/ხელმძღვანელი წევრი და აღმასრულებელი საბჭოს საერთაშორისო ურთიერთობების კოორდინატორი/ხელმძღვანელი  წევრი.

1.2.  საგანმანათლებლო საბჭოს დარჩენილ 5 წევრს, ადვოკატთა პროფესიის წინაშე მდგარი გამოწვევების და სტრატეგიული განვითარების ინტერესებიდან გამომდინარე, ირჩევს ადვოკატთა ასოციაიციის აღმასრულებელი საბჭო. ასეთი წევრი უნდა იყოს  იურიდიულ პროფესიაში მოღვაწე, მაღალი რეპუტაციის მქონე, სამართლის დარგის აღიარებული სპეციალისტი.

1.3.  საგანმანათლებლო საბჭოს წევრები აირჩევიან 2 წლის ვადით და მათი უფლებამოსილების ვადა გრძელდება ახალი წევრების არჩევამდე.

1.4.   აღმასრულებელი საბჭო უფლებამოსილია,  ნებისმიერ დროს გადაირჩიოს (გამოიწვიოს) საგანმანათლებლო საბჭოს ერთი ან რამდენიმე წევრი.

1.5.  საგანმანათლებლო საბჭოს წევრობის შეწყვეტის საფუძვლებია:
ა) პირადი განცხადება;
ბ) ადვოკატის ან ადვოკატთა ასოიაციის აღმასრულებელი საბჭოს წევრის უფლებამოსილების შეწყვეტა;
გ) კანონით და წესდებით გათვალისწინებული სხვა შემთხვევები.

საგანმანათლებლო საბჭოს ფუნქციები

მუხლი 2. საგანმანათლებლო საბჭო და აღმასრულებელი საბჭო
საგანმანათლებლო საბჭო შეიმუშავებს რეკომენდაციებს და დასამტკიცებლად წარუდგენს აღმასრულებელ საბჭოს შემდეგ საკითხებზე:

 • პროფესიაში მიღების სტანდარტები და წესები;
 • ადვოკატთა ასოციაციის საგანმანათლებლო სტრატეგია;
 • განრგრძობადი იურიდიული განათლების პოლიტიკა და მონიტორინგი;
 • სავალდებულო კრედიტ–საათების რაოდენობა;
 • სასწავლო ცენტრის საქმნიანობის პრინციპები და მონიტორინგი;
 • სასწავლო ცენტრის საქმიანობის ძირითადი მიმართულებები და პრიორიტეტები მიმდინარე წლისთვის.
 • სასწავლო პროგრამები და სილაბუსები;
 • საგანმანათლებლო ღონისძიებების და ინსტიტუციონალური აკრედიტაცია.
 • ადვოკატთა ასოციაციის სტრატეგიული პარტნიორების განსაზღვრა საგანმანათლებლო მიმართულებით.
 • საერთაშორისო და ლოკალური საგანმანათლებლო ღონისძიებების ორგანიზება.

მუხლი 3. საგანმანათლებლო საბჭო და ადვოკატთა ასოციაციის სასწავლო ცენტრი
საგანმანათლებლო საბჭო ახორციელებს ზედამხედველობას სასწავლო ცენტრის შემდეგი საქმიანობის განხორციელებისას:

 • აკრედიტებული საგანმანათლებლო ღონისძიებების მონიტორინგი;
 • ექსპერტების/ტრენერების შერჩევის კრიტერიუმების დადგენა;
 • ტრენერთა/სპიკერთა შესარჩევი კონკურსები;
 • კვლევები და სტატისტიკური მონაცემები;
 • ადვოკატთა საკვალიფიკაციო გამოცდების ხარისხის უზრუნველყოფა;
 • ადვოკატთა საკვალიფიკაციო გამოცდებზე გამოვლენილი ხარვეზიანი ტესტების განხილვა.

მუხლი 4. საგანმანათლებლო  საბჭოს საქმიანობის წესი
4.1. საბჭოს სხდომას კოორდინაციას უწევს, თავმჯდომარეობს და შესაბამის ოქმს ადგენს ადვოკატთა ასოციაციის აღმასრულებელი საბჭოს საგანმანათლებლო მიმართულების კურატორი /ex-officio  წევრი, ხოლო  მისი არ ყოფნის შემთხვევაში –  ადვოკატთა ასოციაციის აღმასრულებელი საბჭოს საერთაშორისო ურთიეთობების კოორდინატორი / ex-officio წევრი, ხოლო მათი არყოფნის შემთხვევაში საბჭო თავად ირჩევს სხდომის წამყვან პირს.

4.2. საგანმანათლებლო საბჭოს სხდომებს განსაზღვრული დღის წესრიგით იწვევს  აღმასრულებელი საბჭოს საგანმანათლებლო მიმართულების კოორდინატორი /ex-officio წევრი, ან საგანმანათლებლო საბჭოს მინიმუმ 3 წევრი.

4.3. საგანმანათლებლო საბჭო იკრიბება მინიმუმ თვეში ერთხელ და განიხილავს დღის წესრიგით განსაზღვრულ  საკითხებს; დღის წესრიგში დამატების შეტანის უფლება აქვს საგანმანათლებლო  საბჭოს ნებისმიერ წევრს.

4.4. საგანმანათლებლო საბჭო უფლებამოსილია თუ მას ესწრება 4 ან მეტი წევრი,  ხოლო გადაწყვეტილებები მიიღება დამსწრეთა ხმათა უმრავლესობით.

4.5.  საგანმანათლებლო საბჭოს სხდომებში მონაწილეობა შესაძლებელია პირადად ან ტექნიკური საშუალებების გამოყენებით, რაც იძლევა მონაწილე პირის იდენტიფიკაციის საშუალებას

4.6. საგანმანათლებლო საბჭოს გადაწყვეტილება ფორმდება წერილობით და მას ხელს აწერს სხდომის თავმჯდომარე.

4.7. საგანმანათლებლო საბჭოს თავმჯდომარის არყოფნის შემთხვევაში საბჭო აირჩევს დროებით შემცვლელს, რომელიც თავმჯდომარის ფუნქციებს განახორციელებს  სხდომაზე ან გარკვეული პერიოდით.